Wednesday, 22 May 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 20Since, for and the Present Perfect  continued

Dzisiaj podajemy kolejne przykłady tłumaczeń z polskiego na angielski, w których ze względu na since powinien się pojawić Present Perfect, lub na odwrót –  wystąpienie Present Perfect wymusza pojawienie się since:  

Polskie zdanie brzmiało:

Od 24 września możemy oglądać pierwsze w Polsce, unikatowe w skali światowej podziemne muzeum.

Zostało „przetłumaczone słowo w słowo” (czyli także z innymi błędami, o których była mowa w poprzednich wpisach) w taki sposób:

*Since 24 September we can visit the first in Poland and unique in a world scale the underground museum.

Poprawiamy:

Since 24 September we have been able to visit Poland’s first underground museum, a place which is unique on a world scale.

Inna osoba tłumacząca powyższe zdanie inaczej odczytała relacje czasowe zawarte w polskim opisie (kontekst był na tyle ogólny, ze nie wykluczył takiej interpretacji) i napisała:

 *Since 24th September we will be able to see underground museum – for the first time in Poland and unique on a global scale.

Poprawiamy:

As of  24th September we will be able to see the first underground museum in Poland – with an exhibition which is unique on a global scale.

Lub:
Starting from / From  24th September we will be able to see the first underground museum in Poland – with an exhibition which is unique on a global scale.

Zmiana czasu na przyszły warunkuje też zmianę przyimka z since na from, względnie na as of lub starting from .Następny przykład – polskie  zdanie:

Wyspa odkryta została w 1492 roku przez Krzysztofa Kolumba.  Nazwano  ją Hispaniola. Pod władaniem Hiszpanii była do 1697 roku, kiedy to mocarne korsarstwo francuskie przejęło nad jej zachodnią częścią kontrolę i zarazem jurysdykcję. Wówczas to zaczęto dla zachodniej Hispanioli używać nazwy Santo Domingo. W Polsce nazwa „Hispaniola” funkcjonowała w toponimice geograficznej do połowy XIX wieku, od kiedy zaczęto nazywać ją Haiti.

Mamy tu narrację składającą się z chronologicznego ciągu wydarzeń historycznych.  Poniżej podana wersja, sporządzona  przez Polaka, wykazuje typowe dla Polaków problemy, i to nie tylko z następstwem czasów. Dla wygodniejszej orientacji podświetliłam czasowniki oraz przyimki i wyrażenia odnoszące się do relacji czasowych (kiedy?):

*The island was discovered by Christopher Columbus in 1492. It was called Hispaniola. Spaniards had reigned over the island till 1697 when the mighty French kingdom took control and jurisdiction over its western part which was  since then called Santo Domingo. In Poland, it was referred to as Hispaniola in geographical toponymy until the first half of the 19th century when it was named Haiti.

Pomóżmy mu:

The island was discovered by Christopher Columbus in 1492, when it was called Hispaniola. Spaniards ruled the island till 1697, when powerful French pirates took control and jurisdiction over its western part, which at that time/then   had its name changed to Santo Domingo. In Poland it was referred to as Hispaniola in geography until the first half of the 19th century, when it was re-named Haiti.

Inna wersja:

The island was discovered by Christopher Columbus in 1492 and named Hispaniola. It was under Spanish rule until 1697, when a powerful group of French pirates seized control and jurisdiction of its western part, henceforward known as Santo Domingo. In the Polish nomenclature for geographical place-names it was referred to as Hispaniola until the first half of the 19th century, but since then has been called Haiti. Następny przykład – polskie  zdanie:

Wystawa Vivat Beniowski! – nasz wspólny bohater  została zorganizowana z okazji 10-lecia powstania Konsulatu Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie.  Jest to czwarta w ciągu tej dekady organizowana wspólnie przez Konsulat oraz Bibliotekę Jagiellońską ekspozycja.

Z kontekstu wynika, że mamy do czynienia z dziennikarską relacją dotyczącą bieżących wydarzeń, czyli wiemy, że chodzi o ostatnie dziesięciolecie. Jednak Polak tłumaczący ten tekst nie poradził sobie:

*The exhibition entitled Vivat Beniowski! – nasz wspólny bohater (our common hero) was organised to commemorate the 10th anniversary of founding Consulate General of Slovakia in Kraków. Since that time, it is the fourth exhibition organised jointly by the Consulate and Jagiellonian Library.

Poprawmy wszystkie błędy:

The exhibition entitled Vivat Beniowski! – nasz wspólny bohater (Vivat Beniowski, Our Mutual Hero) has been organised to commemorate the 10th anniversary of the foundation of the Consulate General of Slovakia in Kraków. It is the fourth exhibition to be organised jointly by the Consulate and Jagiellonian Library in the ten years/in the decade.

Wreszcie mamy taki oto tekst polski:

Tak rozumiane przenikanie się kultury i natury powoduje, że pozostają one w dwustronnej relacji. To właśnie tak pojęta współzależność, wzajemne oddziaływania ich obu stanowią przedmiot badań historii środowiskowej (environmental history), określanej niekiedy mianem ekohistorii. Głównym celem badań tej stosunkowo młodej, ale, jak się za chwilę okaże, niezupełnie nowej na gruncie europejskim – subdyscypliny  historycznej jest pogłębienie zrozumienia zakresu wpływów środowiska naturalnego, jakim poddawany był człowiek od czasów najdawniejszych, oraz stopnia, w jaki on sam kształtował i wpływał na otaczające go środowisko, generując rozmaite tego następstwa.  

Mamy trzy różne próby przekładu tego co prawda niełatwego tekstu, które po kolei będziemy omawiać i „leczyć”. Podświetlam tylko kluczowe elementy, nad którymi się skupi nasza uwaga.

Pierwsza wersja:
*If culture and nature intermingle, it means that they remain in a mutual connection. This  interdependence, mutual influence of the two is encompassed as a subject of environmental history research, sometimes called eco history.  The main goal of this historical subdiscpline, relatively young, but, as we will see soon, not entirely new in Europe, is to widen our understanding of how natural environment influences man since the dawn of humanity, and the degree of how he himself shaped and influenced the surrounding environment, leading to various results.

Od razu zwraca uwagę niekompatybilność since i Present Simple. Poprawiamy na:

If culture and nature intermingle, it means that they are mutually interdependent. This  interdependence, their mutual influence, is the subject of environmental history research, sometimes called eco-history.  The main goal of this historical sub-discipline, relatively young, but, as we will soon see, not entirely new in Europe, is to widen our understanding of how the natural environment has been influencing man since the dawn of human history, and the degree to which  he himself has shaped and influenced his environment, leading to various results.

W drugim podejściu co prawda na początku mamy since z Present Perfect, ale potem coś się „rozsypało”:

* The penetration of culture and nature understood in this way makes them remain in bilateral relation. This interdependence, mutual interaction of the two is the subject of environmental history, sometimes referred to as ecohistory. The main objective of this relatively young, but, as it turns out in a moment, not quite new in Europe – historical sub-discipline is to deepen the understanding of the scope of influence of the environment, to which humans have been exposed since ancient times, and of the extent to which they shaped and influenced the surrounding environment themselves, generating a variety of consequences.

Poprawiamy:

The penetration of culture and nature understood in this way puts them in a bilateral relation. This interdependence, their mutual interaction, is the subject of environmental history, sometimes referred to as ecohistory. The main objective of this relatively young sub-discipline of history, which, as we shall soon see, is not quite so new in Europe – is to further our understanding of the scope of the influence of the environment to which humans have been exposed since ancient times, and of the extent to which they have been shaping and influencing their environment themselves, generating a variety of consequences.

Wreszcie trzeci młody rycerz translacji tak oto kruszył kopię:

* The way nature and culture are intermingled causes their relation to remain two-sided. This correlation and interaction is the main subject of research of environmental history, which is sometimes called eco-history. The main goal of this, relatively young, but not entirely new in Europe, sub-discipline of history is the enhancement of understanding of the way the environment influenced human throughout our history and the level at which we shaped and influenced the environment, which produced various effects.

Ten tłumacz nie skorzystał z since, ale sam kontekst domaga się czasu Present Perfect, a nawet Present Perfect Continuous, więc mu pomóżmy:

The way nature and culture are intermingled makes their relation bilateral. This correlation and interaction is the main subject of research in environmental history, which is sometimes called eco-history. The main goal of this sub-discipline of history which is relatively young  but (as it turns out) not entirely new in Europe, is to enhance our understanding of the way the environment has been influencing humankind  throughout our history and the degree to which  we have been shaping and influencing  our environment, which has produced various effects.


No comments: