Wednesday, 24 July 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 37Kłopotliwe czasowniki – przechodnie, nieprzechodnie i dwuprzechodnie – część II
The translation of transitive, intransitive, and double-object verbs

Ciąg dalszy spaceru po czasownikach-pułapkach:

To allow

Kolejnym czasownikiem przyjmującym dwa uzupełnienia jest to allow (pozwalać, zezwalać, dopuszczać), występujący w takich strukturach:

- To allow someone something.
- To allow someone  to do something.
- To allow something to someone.
- To allow someone.
- To allow something.

Z wyjątkiem form w stronie biernej (np. Smoking is allowed/not allowed here), czasownik to allow nigdy nie występuje bez co najmniej jednego uzupełnienia. Istnieje też kilka  wyrażeń typu phrasal verbs, w których się pojawia to allow:

To allow of -  dopuszczać, pozwalać na coś, tolerować:
This poem allows of several different interpretations – (dosł.) Wiersz ten dopuszcza kilka różnych interpretacji – Wiersz ten można interpretować na kilka różnych sposobów.

To allow for – liczyć się z czymś, zarezerwować, odłożyć/zostawić na zapas:
               She’s a provident dressmaker; she always allows three inches for the hems.
Jest przezorną krawcową – zawsze zostawia trzy cale na brzegi.
Tymczasem polskim tłumaczom  to allow sprawia sporo kłopotów, np.:

* Frequently, the houses are sold with tenants because the new law enables debt collectors to get rid of them easily. From last year’s autumn the simplified procedure allows to evict a debtor to a temporal accommodation or to a night refuge (the debtors are not entitled to social lodgings).

* They are often sold together with lodgers and the new law makes their eviction easy. Since last autumn, the simplified procedures has allowed for evicting a debtor to a temporary flat or even to a dosshouse, without the right for accommodation in public housing.

* Houses are often being sold even when they are occupied, and the new law allows to get rid of the residents easily.  Due to the simplified proceedings, since last autumn it has been possible to evict debtors, who do not have the right to apply for council housing, and to offer them temporary quarters or even night shelters instead.

* They are very often sold together with current residents and the new law allows for their quick eviction. The simplified eviction procedures allowsince autumn last yearto evict) the debtor (with no right to social flat) to a temporary residence and even a dosshouse.

Polski tekst brzmiał:

Często sprzedawane są one wraz z lokatorami, a nowe prawo pozwala się ich łatwo pozbyć. Uproszczone procedury pozwalają od jesieni ubiegłego roku wyeksmitować dłużnika (bez prawa do lokalu socjalnego) do pomieszczenia tymczasowego, a nawet do noclegowni.

Poprawiamy:

Frequently, the houses are sold with tenants because the new law enables debt collectors to get rid of them easily. Since last  autumn the simplified procedure allows courts to evict a debtor to temporary accommodation or to a night shelter (debtors are not entitled to social lodgings).

They are often sold together with lodgers and the new law makes their eviction easy. Since last autumn, the simplified procedures have allowed the eviction of  a debtor to a temporary flat or even to a dosshouse, since he  does not have the right to accommodation in public housing.

Houses are often being sold even when they are occupied, and the new law allows  landlords to get rid of the residents easily.  Due to the simplified proceedings, since last autumn it has been possible to evict debtors who do not have the right to apply for council housing, and to offer them temporary quarters or even night shelters instead.

They are very often sold together with current residents and the new law allows for their quick eviction. Since autumn last year the simplified eviction procedures have allowed landlords/courts to evict a debtor (without the  right to social housing) to a temporary residence and even a dosshouse.

Jak widzimy, są alternatywne sposoby tłumaczenia polskich zwrotów: pozwalać, pozwolić bez trudu/problemu …,  ułatwiać, umożliwiać (zielone podświetlenia).

Kolejny przykład:

* Therefore the Convention was not violated, because it allows for states to restrict most of the rights guaranteed in it, if these limitations serve to protect i.e. public order, morality or the good name and rights of other people.

Polski tekst brzmiał:

(…) a więc nie naruszyło Konwencji. Pozwala ona bowiem państwom ograniczyć  większość gwarantowanych w niej praw, jeśli ograniczenia te służą ochronie m.in. bezpieczeństwa i porządku publicznego, moralności czy dobrego imienia i praw innych osób.

Poprawiamy:

Therefore the Convention was not violated, because it allows states to restrict most of the rights guaranteed in it, if these limitations are to protect values like public order, morality or the good name/reputation and rights of other people.


Następny przykład:

* The appropriate resolution on the subject allowing to perform  the ceremony was taken by  UJ Senate on June 27th, 2012 . . ..

Polski tekst brzmiał:

Odpowiednią uchwałę w tej sprawie, która pozwoliła na przeprowadzenie uroczystości,  podjął Senat UJ 27 czerwca 2012 (…) .

Poprawiamy:
On June 27th ,  2012 the Senate of the Jagiellonian University adopted/ passed a  resolution allowing the ceremony to be performed// giving the go-ahead for the ceremony// authorising the applicants to hold the ceremony//granting its consent to the ceremony. ///
On June 27th ,  2012 the Senate of the Jagiellonian University adopted/ passed a  resolution which allowed the ceremony to be held //  which gave the go-ahead for the ceremony // which authorised the applicants to hold the ceremony . . ..

Następny przykład:

* Just before that Santo Domingo was considered to be the richest part of America, yet the hoarding of wealth by a few foreigners, especially French did not allow transferring it on the work of non-white workers at latifundia and plantations.

* At those days, just before the rebellion, Santo Domingo was the wealthiest part of America, however, hoarding goods by few foreign, mainly French owners, did not allow for this wealth to be transferred to the labourers, in estates and plantations.

* At those days, just before the heat of rebellion, Santo Domingo was the wealthiest part of America, however, hoarding of the goods by few foreign, usually French, owners didn`t allow for this wealth to transfer onto the labourers in latifundia and plantations.

Polski tekst brzmiał:

Wówczas Santo Domingo, jeszcze przed rewolucyjnym wrzeniem, było najzasobniejszą częścią Ameryki, lecz tezauryzacja bogactwa w nielicznych obcych, głównie francuskich, rękach nie pozwoliła na przełożenie tego stanu na kolorowych wyrobników w latyfundiach i na plantacjach.

Poprawiamy:

Just before the  revolutionary ferment started Santo Domingo had been considered  the richest part of America; yet the hoarding of its wealth by a few foreigners, especially Frenchmen,  did not allow for a share in it to  devolve upon/on the non-white labourers working on the estates and plantations.

In those days, just before the rebellion, Santo Domingo was regarded as the wealthiest part of America; however, the fact that a few foreign, mainly French, owners were hoarding its wealth prevented/stopped  the labourers working on the estates and plantations from getting/ enjoying a share in it/having their fair share.

In those days, just before the heat of rebellion, Santo Domingo was the wealthiest part of America; however, the profit was/revenues were hoarded by a few foreign, usually French, owners, who didn`t allow any of this wealth to pass down to the labourers working on the estates and plantations.

W powyższym przykładzie znów mamy dowód, że  tłumaczenie dosłowne lub prawie dosłowne niekoniecznie musi być najlepszym rozwiązaniem. Pierwsza wersja – składniowo i semantycznie najbliższa polskiemu oryginałowi – jest zdecydowanie pośledniejsza w stosunku do pozostałych wersji.     

Kolejny przykład:

* In the majority of hospitals, women are still forced to give birth to a baby in an unnatural position, and the inpatient medical staff does not allow being in labour in harmony with the laws of nature . . ..

Polski tekst:

Kobiety nadal w większości szpitali są zmuszane do rodzenia w nienaturalnej pozycji, zniecierpliwiony personel nie pozwala na rodzenie zgodnie z prawami natury,

Poprawiamy:

In most hospitals women are still being forced to assume an unnatural position for labour, impatient staff do not allow them to have the baby in the natural way/ in accordance with the laws of nature . . .

I następny przykład:

* The installation of modern heating and climatic surveillance will allow to keep optimal climatic circumstances in the historic hall.

Polski tekst:

Zainstalowano bowiem nowoczesne ogrzewanie i monitoring klimatyczny, który pozwoli utrzymać w zabytkowej sali optymalne warunki.

Poprawiamy:

A modern/state-of-the-art heating and climatic monitoring system has been installed, which will allow the historic hall to be kept in the best possible conditions.

A modern/state-of-the-art heating and climatic monitoring system has been installed, which will secure the best possible conditions for/in the historic hall.

A modern/state-of-the-art heating and climatic monitoring system has been installed, which will ensure the best possible conditions in/for  the historic hall.

A modern/state-of-the-art heating and climatic monitoring system has been installed, which will give the historic hall  the best possible conditions.

A modern/state-of-the-art heating and climatic monitoring system has been installed, which will keep the historic hall  in the best possible condition.

Kolejny przykład:

*“We had some meeting with the curators’ representatives when the core curriculum was being changed and they said at that time that we were not allowed teach children reading skills” she states. “You were not allowed?” we inquired. “We shouldn’t have” she corrects herself.

Polski tekst:
– Przy okazji reformy programowej mieliśmy spotkania z przedstawicielami kuratoriów, którzy mówili o tym, że teraz nie wolno nam uczyć dzieci czytać – przekonuje. – Nie wolno? – dopytujemy. – Nie powinno się – poprawia się.

Poprawiamy:

“We had some meetings with representatives of the board of education when the core curriculum was being changed and at the time they said that we were not allowed to teach children reading skills,” she states.
“You were not allowed?” we inquired.
“We shouldn’t be,” she corrects herself.


I ostatni przykład na dzisiaj:

*In his speech, Minister Beck reminded the audience that Germany broke off their non-aggression pact with Poland. He emphasised that Poles will defend their rights in Gdansk, and Poland will not allow to be pushed away from the Baltic Sea . . ..

Polski tekst:

W swym przemówieniu minister Beck przypomniał, że Niemcy zerwały pakt o nieagresji z Polską. Podkreślił, że Polacy będą bronili swych praw w Gdańsku, a Polska nie da się odepchnąć od Bałtyku (…) .

Poprawiamy:

*In his speech Minister Beck reminded the audience that Germany had violated/infringed / was in breach of the non-aggression pact with Poland. He emphasised that Poles would defend their rights in Gdańsk, and that Poland would not allow herself/itself to be pushed away/back  from the Baltic Sea . . ..No comments: