Thursday, 18 July 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 35Jak tłumaczyć polskie formy bezosobowe w tekstach naukowych

Śledzący ten blog już się domyślają, jaka będzie odpowiedź na to pytanie. Oczywiście – angielskimi czasownikami w stronie czynnej! Jednak pytanie nie jest trywialne, gdyż przekładając polskie teksty naukowe, w których zazwyczaj intensywnie używa się form takich, jak np.: zbadano, ustalono, stwierdzono, uważano, uznano – tłumacze nagminnie,  notorycznie i kurczowo trzymają się form bezosobowych: it was confirmed, it was determined,  it was observed, it was believed, it was assumed, a nawet *it was researched!
A przecież można – i należy! – korzystać z form osobowych (I, you, we, he/she/it/they) czasowników w stronie czynnej:

we confirmed, we determined,  we observed, some scientists believed,  
earlier researchers  had assumed, Dr. X’s team carried out a research project


Aby przekonać wątpiących, że tak właśnie jest, poniżej podaję pełny tekst abstraktu pracy naukowej. Tekst ten – jak również wiele innych podobnych – można  znaleźć w sieci. Ilustrują one, jak można tłumaczyć polskie formułki typu stwierdzono, ustalono, zwrócono uwagę. Nie znaczy to, że w anglojęzycznych tekstach naukowych powinny występować tylko i wyłącznie czynne formy czasownika, lecz że pojawiają się obok czasowników w stronie biernej o wiele częściej, niż się niektórym polskim tłumaczom wydaje:


Eliza  Li Shang Fong, Salah-Eddine Lamhamedi-Cherradi, Emily Burdett et al.,  Modeling Ewing sarcoma tumors in vitro with 3D scaffolds

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America PNAS   vol. 110 no. 16 (2013)

Abstract
The pronounced biological influence of the tumor microenvironment on cancer progression and metastasis has gained increased recognition over the past decade, yet most preclinical antineoplastic drug testing is still reliant on conventional 2D cell culture systems. Although monolayer cultures recapitulate some of the phenotypic traits observed clinically, they are limited in their ability to model the full range of microenvironmental cues, such as ones elicited by 3D cell–cell and cell–extracellular matrix interactions. To address these shortcomings, we established an ex vivo 3D Ewing sarcoma model that closely mimics the morphology, growth kinetics, and protein expression profile of human tumors. We observed that Ewing sarcoma cells cultured in porous 3D electrospun poly(ε-caprolactone) scaffolds not only were more resistant to traditional cytotoxic drugs than were cells in 2D monolayer culture but also exhibited remarkable differences in the expression pattern of the insulin-like growth factor-1 receptor/mammalian target of rapamycin pathway. This 3D model of the bone microenvironment may have broad applicability for mechanistic studies of bone sarcomas and exhibits the potential to augment preclinical evaluation of antineoplastic drug candidates for these malignancies.

A teraz trzy przykłady polskich tekstów o charakterze naukowym z tłumaczeniem na język angielski:


Grodzisko Wały Królewskie w Trzcinicy
Miejsce to owiane legendami od wieków nazywane jest Wałami Królewskimi. Położone jest tuż nad płaskim dnem doliny rzeki Ropy (szer. geograficzna 49º44′00″; dług. geograficzna 21º25′53″). Wzgórze z grodziskiem, o bardzo stromych zboczach nachylonych pod kątem 20-40º wznosi się prawie 30 m ponad otaczające je z trzech stron doliny. Stanowisko należy do najważniejszych zabytków archeologicznych w Polsce. Wpisane jest do rejestru zabytków. W początkach XIX wieku odkryto tu 3 bożyszcza pogańskie. Na miejsce to badacze starożytności zwrócili szczególniejszą uwagę w XX wieku, a prace wykopaliskowe prowadzono tu wielokrotnie. Pierwsze profesjonalne badania przeprowadziła Karpacka Ekspedycja Archeologiczna kierowana przez A. Żakiego w 1957 roku. W 1958 i 1962 roku prowadził tu badania wykopaliskowe archeolog A. Kunysz. Potwierdzono istnienie grodziska wczesnośredniowiecznego i odkryto zabytki, które datowano na inne okresy pradziejów. Obecność wśród nich fragmentów ceramiki kultury mierzanowickiej stwierdził później M. Parczewski, a kultury Otomani-Füzesabony J. Gancarski. Sławę Trzcinicy i rewelacyjne wyniki naukowe przyniosły badania prowadzone przez J. Gancarskiego w latach 1991-1998, 2005-2009. Objęły one łącznie ponad 20 arów powierzchni obiektu i miały charakter interdyscyplinarny.
The Royal Earthworks hillfort at Trzcinica
For centuries this legendary place has been known as the Royal Earthworks. Situated on a steep promontory over the flat bottom of the Ropa Valley (latitude 49º44′00″; longitude 21º25′53″) and with a gradient of 20-40º on its precipitous slopes, the elevation and hillfort at its crest rise over 30 m above the lowland surrounding it on three sides. This is one of the principal archaeological sites in Poland and has been entered in the national register of historic monuments. In the early 19th century three pagan idols were discovered here. In the 20th century scholars of antiquities turned their attention to Trzcinica and numerous archaeological excavations were conducted here. The first fully professional research project was carried out in 1957, by the Carpathian Archaeological Expedition led by Andrzej Żaki. Further excavations were conducted in 1958 and 1962 by the archaeologist A. Kunysz, who confirmed the presence of an Early Mediaeval hillfort and discovered artefacts dated to other, prehistoric periods. Later M. Parczewski identified some of the ceramic  finds as belonging to the Mierzanowice Culture.  But it was not until the turn of the century that a series of sensational discoveries was made which brought Trzcinica its fame, in research accomplished in 1991-1998 and 2005-2009 under the leadership of Jan Gancarski, who confirmed the presence of artefacts belonging to the Otomani-Füzesabony Culture. Gancarski’s interdisciplinary projects covered an area of over 20 ares.Jest to obiekt, o szczególnej wartości historycznej i kulturowej. Naturalna niedostępność chroniła go przed zniszczeniem. Odkryto tu najstarsze osady obronne z dotąd znanych w Polsce i stwierdzono pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na tereny ziem polskich. Jest to też jedno z najstarszych i najlepiej zachowanych grodzisk słowiańskich (770 - 1031 r. n. e.) zajmujące prawie 3,5 ha powierzchni. Wały obronne licząc od podstawy nasypów dochodzą jeszcze dzisiaj do 10 metrów wysokości.
This is a site of paramount importance historically and culturally. Its natural barriers to easy access protected it against destruction. The defensive settlements which Gancarski and his team discovered here are the oldest found hitherto in Poland, with the earliest signs of influence of the Anatolian-Balkan Civilisation. The site is also the location of one of the oldest and best preserved Slavonic hillforts (770 - 1031 AD), stretching over an area of nearly 3.5 hectares. There are surviving defensive earthworks around it which still rise to an impressive height of up to 10 m.
W trakcie badań w Trzcinicy odkryto ponad 160 tysięcy zabytków archeologicznych i przebadano konstrukcje obronne. Znaleziono duże ilości glinianych naczyń oraz inne wyroby z ceramiki. Odkryto liczne przedmioty kościane i rogowe, kamienne i krzemienne, unikalne zabytki z brązu i żelaza. Znaleziono dowody dalekosiężnych kontaktów. Odkryto przedmioty kultu, wytwory sztuki pradziejowej, narzędzia, broń i ozdoby. Uzyskano wiele danych dotyczących chronologii badanych osad oraz gospodarki i środowiska naturalnego. Niezwykle cenny okazał się srebrny skarb wczesnośredniowieczny, składający się z monet, różnego rodzaju ozdób, kawałków srebra i unikalnego okucia pochwy miecza. Przez cały okres funkcjonowania obiektu obronnego w Trzcinicy nakładały się tu i łączyły różnorodne wpływy kulturowe. Dokonane odkrycia przyniosły wiele nowych danych dla poznania początków epoki brązu w tej części Europy oraz wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich.
In the course of the latest excavations at Trzcinica we discovered over 160 thousand archaeological artefacts and examined the defences. We found numerous artefacts made of bone and horn, stone and flint, along with unique items in bronze and iron. We came across evidence that the settlement enjoyed contacts with very distant places. We discovered items connected with religious worship, prehistoric artworks, tools, weapons, and ornaments. We obtained invaluable information on the chronology of these settlements, their economies and natural environment. We found a rare Early Mediaeval treasure of silver, consisting of coins,  a variety of ornaments, pieces of silver and a rare trimming from the scabbard of a sword. We have been able to show how diverse cultural influences met and mingled at this defensive site throughout the entire period of its operations. Our discoveries have brought a lot of new data for the Early Bronze Age in this part of Europe, and for Early Mediaeval Slavonic hillforts.

Kolejny przykład pochodzi ze wstępu do monografii naukowej:

Aby jednak przedstawić zasadę proporcjonalności w ten właśnie sposób, nie można było się ograniczyć do rozpatrywania jej wyłącznie w dominującym współcześnie kontekście constitutional review, które rozwinęło się dopiero w drugiej połowie XX w. Dlatego zdecydowano się włączyć do zakresu badań cały historyczny rozwoju instytucji, które na wcześniejszych etapach kształtowania się nowoczesnego państwa pełniły analogiczną funkcję, umożliwiając ograniczoną kontrolę władzy dyskrecjonalnej.
But to present the principle of proportionality in this way called for more than just its discussion within the framework of a constitutional review as available in those times. It was not until the latter half of the 20th century that the constitutional review developed sufficiently to make this feasible. Hence I decided to incorporate an examination of the entire historical evolution of the institutions which had performed an analogous function at the earlier stages in the development of the modern state, enabling the control of the discretionary authority.

Prześledzenie tego procesu wymagało syntetycznego zarysowania rozwoju nowoczesnej teorii politycznej ujmowanej z punktu widzenia mechanizmów sądowej kontroli nad działaniami władzy. Chciano w ten sposób ukazać sposób, w jaki podstawowe elementy nowoczesnej teorii politycznej znajdowały swój wyraz w rozwoju życia społecznego i kształcie konkretnych instytucji prawnych. Właśnie w kontekście tych procesów społecznych towarzyszących rozwojowi doktryny państwa prawnego oraz w wyniku wykształcenia się i funkcjonowania konkretnych instytucji prawnych, zasada proporcjonalności nie tylko mogła, ale wręcz musiała się wykształcić. Jednocześnie starano się ukazywać głębokie uwarunkowanie tych procesów treściami filozoficznymi i tutaj też sytuuje się przewodni motyw tej książki. Chce ona ukazać to, jak głęboko, rozwój nowoczesnych i ponowoczesnych instytucji życia społecznego uwarunkowany jest treściami filozoficznymi, które determinują ich kształt i sposób funkcjonowania – niekiedy nawet wbrew intencjom ich twórców.

Scrutiny of this process called for a synthetic overview of the modern political theory from the aspect of the mechanisms for the forensic control of the doings of authority. I have adopted this strategy to show the way in which the fundamental components of modern political theory have been expressed in the development of public life and in the shape of specific law and justice institutions. It was precisely within the context of the social processes attending the development of the law-state (Rechtsstaat) doctrine, and in outcome of the emergence and operation of specific institutions of law and justice that the principle of proportionality could, and indeed was bound to take shape. At the same time I have tried to show the deep-rooted setting of these processes in philosophical concepts, and this will be my leading motif in this book. My aim is to show how profoundly the growth of the modern and postmodern institutions of public life have been conditioned by ideas drawn from philosophy, which have determined the shape of public institutions and the way they work today – indeed sometimes against the wishes of their creators.


I wreszcie ostatni przykład:


Kiedy August wyznaczył owego Ariobarzanesa królem Medów? Sprawę wielokrotnie badano, ale odpowiedzi są rozbieżne. Analizy historyczne okresu są utrudnione z powodu użycia tych samych imion, tj. Artavasdes oraz Ariobarzanes, w tym samym czasie przez kilka różnych osobistości z Medii oraz Armenii.  
When did Augustus make Ariobarzanes king of the Medes? The question has been addressed many times, but the answers to it have been diverse. Historical scrutiny of the period is hedged with difficulties arising due to the coincidence of the names Artavasdes and Ariobarzanes, referring to several individuals active and flourishing concurrently in Media and Armenia.

Użycie tytułu królewskiego przed imieniem sugeruje, że Ariobarzanes już wcześniej gdzieś panował. Alternatywnie można przypuszczać, że był królem w okresie, gdy spisywano RGDA w latach 9-13 AD, i tak też go określono retrospektywnie, przyjmując punkt widzenia autora Res Gestae.
The use of the regal title with the name suggests that Ariobarzanes was already a king prior to his installation in Armenia. Alternatively we may conjecture that he had already been a king in the years when the RGDA were compiled, 9-13 AD, and that is how he has beeen referred to in retrospect, from the point of view of the author of the RGDA.

Poza tym, jak już wspominano, ingerencje Partów w sprawy Armenii, mające miejsce u schyłku panowania Fraatesa IV, od ok. 8-7 BC, i idące pełną parą za Phraatakesa, implikują, że Arsakidzi w pełni kontrolowali Medię Atropatene.
Moreover, as I have already said, the Parthian interventions in Armenian affairs  that occurred towards the close of the reign of Phraates IV starting from around 8-7 BC and vigorously continued under Phraatakes imply that the Arsacids must have been in full control of Media Atropatene at the time.Zwłaszcza nieszczęsne wyrażenie jak już wspominano bywa nagminnie  tłumaczone jako: * as has been said / written  zamiast:  as I have said / written.
 

No comments: