Sunday, 21 July 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 36Kłopotliwe czasowniki – przechodnie, nieprzechodnie i dwuprzechodnie – część I

The translation of transitive, intransitive, and double-object verbs

Dzisiaj się zajmiemy tłumaczeniem czasowników, które często sprawiają problemy tłumaczącym „słowo w słowo”, zaś każdy element polskiej składni oddającym (jak się im wydaje) – identycznym elementem w angielskim tekście docelowym. Kłopot w tym, że tak jak nie można tłumaczyć „słowo w słowo”, tak też i nie da się tłumaczyć według schematu: „element składni za element składni” (o czym wiemy od dawna, jednak czasami trudno wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce). Jedną z takich kłopotliwych okoliczności bywa tłumaczenie czasowników, które w języku polskim są nieprzechodnimi (intransivite) i nie wymagają uzupełnienia w formie dopełniacza lub biernika, zaś ich semantyczne odpowiedniki w języku angielskim są czasownikami przechodnimi (transitive) a nawet dwuprzechodnimi (transitive double-object), wymagającymi uzupełnienia (object), a w drugim przypadku nawet podwójnego uzupełnienia (direct object + indirect object). Oto kilka przestróg i przykładów:

To tell

Czasownik to tell bywa nagminnie a często bezmyślnie stosowany do tłumaczenia polskich czasowników mówić, powiedzieć. Nieroztropni tłumacze zapominają, że to tell, w przeciwieństwie do to say i to speak, wymaga co najmniej jednego uzupełnienia, często zaś dwóch:

She told him a lie / the truth.
My grandmother used to tell me fairy stories.  

To tell również występuje w strukturach typu:

She told him to come in the afternoon.

Oraz:

She told him (that) he could come in the afternoon.

Tymczasem Polacy – użytkownicy języka angielskiego  „popełniają” takie zdania:

*I have played a murderer, a priest and once even a king, too. If I told in a cabaret that vodka is not harmful, it should be treated with tongue in cheek.

Polski tekst brzmiał:

Grałem również mordercę, księdza, raz nawet króla. Jeśli mówiłem w kabarecie, że wódka nie szkodzi, to proszę to traktować z przymrużeniem oka.

Poprawiamy:
I have played a murderer, a priest and once even a king, too. If I said in a cabaret that vodka was not harmful, please take it tongue in cheek.Kolejny przykład:

*“It contains an extensive biography of Antoni Kocjan including his camp number, which had been unknown hitherto. Before that we could only assume that the photo with number 4267 depicts  the famous plane constructor from Olkusz by comparing it with the civilian  photographs of Antoni Kocjan because no German camp documents concerning him have survived,” Cyra told.

Polski tekst brzmiał:

- Zawiera ona obszerny biogram Antoniego Kocjana wraz z wyszczególnieniem jego numeru obozowego, który dotychczas był nieznany. Z tego powodu wcześniej jedynie na zasadzie porównywania z fotografiami cywilnymi Antoniego Kocjana można było przypuszczać, że zdjęcie na którym widnieje numer 4267 przedstawia słynnego konstruktora lotniczego z Olkusza, bowiem żadne inne niemieckie dokumenty obozowe z nim związane nie zachowały się - powiedział Cyra.

Poprawiamy:

“It contains an extensive biography of Antoni Kocjan including his camp number, which had been unknown hitherto. Before  we could only assume that the photo with number 4267 depicted  the famous plane constructor from Olkusz by comparing it with  civilian  photographs of Antoni Kocjan because no German camp documents concerning him have survived,” Cyra told us.

Niektórzy tłumacze korzystają (źle) z to tell nawet tam, gdzie w tekście polskim nie pojawia się żaden czasownik odnoszący się do mówienia:

It is told he picked from the streets everything – playbills, announcements, bills – as long as they could be read.

Polski tekst brzmiał:

Podobno podnosił z ulicy wszystko – afisze, ogłoszenia, rachunki – byle tylko dało się to przeczytać.

Poprawiamy:

Apparently he picked up anything he could find in the streets – playbills, announcements, bills – as long as they could be read.
To remind

Czasownik to remind występuje w takich formach:

She reminded him of/about his promise.
I don’t have time now. Remind me (about it) later.
She reminded him to keep his promise.
She reminded him that he had to keep his promise.

Tymczasem polscy tłumacze często bezmyślnie sięgają po to remind, kiedy chcą oddać sens polskich czasowników przypomnieć lub wspomnieć:

*There are also several pictures which reveal artist’s favorite themes such as Tatry Mountains, Cracow and Ukraine as well as letters that remind of his attachment to Cracow and its Academy of Fine Arts.

*Some pictures show the most important themes in the artist's heritage, like The Tatra Mountains, Cracow and Ukraine. His letters remind of close attachment to the city of Wawel and the Academy of Fine Arts.

Polski tekst brzmiał:

Kilka rysunków przybliża najważniejsze tematy z twórczości malarza, jak Tatry, Kraków i Ukraina, listy przypominają o jego przywiązaniu do podwawelskiego grodu i Akademii Sztuk Pięknych.

Poprawiamy:

There are also several drawings which reveal the artist’s favourite themes such as the Tatry Mountains, Cracow and Ukraine;  alongside his letters which remind us of his attachment to Cracow and its Academy of Fine Arts.

Some pictures show the most important subjects in the artist's legacy, like the Tatra Mountains, Cracow and Ukraine. His letters remind us of his close attachment to the city of Kraków and its Academy of Fine Arts.

Warto pamiętać, że czasownik to remind ma kilka synonimów nie potrzebujących uzupełnień. Są to: to recall, to recollect, to reminisce, a nawet (w pewnych kontekstach) to point out. Oto kolejny przykład:   

*Poetry, like this does not give any operational truths – it asks tentative question instead.  Its voice is a whisper in hullabaloo of modern times which reminds about the path many of us has lost. What is important? The question is not answered, but when repeated, reminds  that it is we who should ask it.

Polski tekst:

Poezja ta nie głosi żadnych gotowych prawd – tylko zadaje nieśmiałe pytania. Mówi cichym głosem w otaczającym nas zgiełku współczesności. Przypomina o drodze, którą inni zagubili. Co jest ważne? – nie odpowiada na to pytanie, ale powtarzając je, przypomina, że to my mamy je sobie zadawać.

Poprawiamy:

This poetry this does not prescribe  ready-made truths – instead it asks tentative questions.  Its voice is a whisper in the hullabaloo of modern times and reminds us of the path many have lost. What is important? The question is not answered, but its repetition  points out  that we are the ones who should be asking it.

Z tego samego tekstu:

*In his speech, Rector of Jagiellonian University reminded that the application suggesting Adam Zagajewski as a receiver of this greatest commendation was submitted by Professors of Faculty of Polish Studies who were supported by Konwent Godności Honorowych and Faculty Board. 

*The rector of UJ  reminded in his speech that the request for the highest university  distinction came from the professors of the UJ Faculty of Polish Studies and was supported by the Konwent Godności Honorowych (degree-awarding institution) and the Faculty Board.

Polski tekst:

W swym wystąpieniu Rektor UJ przypomniał, że z wnioskiem o przyznanie Adamowi Zagajewskiemu tego najwyższego uniwersyteckiego wyróżnienia wystąpili profesorowie z Wydziału Polonistyki UJ, poparci przez Konwent Godności Honorowych i Radę Wydziału.

Poprawiamy:

In his speech the  Rector of  the Jagiellonian University recalled that the application to put Adam Zagajewski up for the University’s highest distinction  had been submitted by the professors of the Faculty of Polish Studies,  who were supported by Konwent Godności Honorowych (the institution awarding honorary degrees), and the Faculty Board. 

The Rector of the Jagiellonian University said/observed/pointed out  in his speech that the request for the highest university  distinction had come from the professors of the University’s Faculty of Polish Studies and was supported by the Konwent Godności Honorowych (honorary degree-awarding institution) and the Faculty Board.Jest wiele innych czasowników, które niektórym tłumaczom robią podobne psikusy. Oto dwa kolejne:

To surprise

 To surprise występuje w następujących strukturach:She surprised me by arriving on time.
She surprised me with her present.  
She surprised me.

 
Czasownik ten bywa używany jako tłumaczenie polskich czasowników zadziwiać, zaskakiwać:


* The interior of the monumental Holy Sepulchre Church surprises with its rich and artistically valuable decoration.

Polski tekst brzmiał:

Wnętrze monumentalnego Kościoła p.w. Grobu Pańskiego zaskakuje bogatą, artystycznie cenną dekoracją.

Poprawiamy:

The interior of the monumental Holy Sepulchre Church surprises you/visitors with its rich and artistically remarkable decoration.

Lub:

The interior of the monumental Holy Sepulchre Church is surprising /astonishing for  its rich and artistically remarkable decoration.

Wiele innych czasowników odnoszących się do stanów emocjonalnych można tłumaczyć z polskiego na angielski za pomocą formułki it is + [present participle]:

Fakt ten cieszy / zasmuca / uspokaja / niepokoi  / drażni / zniechęca…

This fact is pleasing / saddening / reassuring / worrying / annoying / discouraging …


To encourage/discourage

Kolejny przykład:

* The Warsaw Branch Office of the IPN joined the event, too. The Institute, apart for the exhibition, encouraged visiting its archives, which were shown to a greater audience for the first time.

Polski tekst:

Do imprezy [chodzi o Noc Muzeów] dołączył też warszawski odział IPN - oprócz wystaw, Instytut zachęca również do zwiedzania swojego archiwum, które zostanie udostępnione szerszej publiczności po raz pierwszy.

Poprawka:

The Warsaw Branch of the Institute of National Remembrance  joined the event, too. The Institute arranged an  exhibition and also encouraged visitors to see its archives, which were shown to the public at large for the first time.

No comments: