Saturday, 7 December 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 56NOWA SERIA
Kultura w przekładzie – przekład w kulturze
Culture in translation – translation in culture

Po ostatnim wpisie na blogu stała się rzecz bezprecedensowa, która mnie bardzo ucieszyła – wywiązała się żywa dyskusja na „fb” dotycząca jednej z moich sugestii, a mianowicie – jak tłumaczyć gminę, czyli co robić, gdy w tekście do tłumaczenia pojawia się słowo gmina. Jedna z moich porad, najwidoczniej przeze mnie potraktowana zbyt skrótowo i pobieżnie, wywołała lawinę komentarzy od kolegów i koleżanek – tłumaczy. Ich zdania często się nie zgadzały (zupełnie, częściowo, lub tylko pozornie) z moją opinią, z czego się bardzo cieszę, bo świadczy o krytycznym i twórczym odbiorze tego, co piszę  oraz – co mam zamiar w tym wpisie zilustrować – o różnym, szerokim zakresie tekstów do tłumaczenia i doświadczeń translatorskich. Obiecałam zająć się dyskutowanym problemem w następnym wpisie, więc zabieram się do odpowiedzi. Najpierw przypomnę fragment wpisu, który tak Państwa zainspirował, potem będę się tłumaczyć z swoich tłumaczeń – rozmaitych rozwiązań tego problemu, którymi się posługiwałam w swoich przekładach w ciągu ostatnich kilku lat. Jak się Państwo za chwilę przekonają, są one różne w zależności od kontekstu i przeznaczenia tłumaczonego tekstu. A zatem z całą pewnością odmienne propozycje podawane przez Koleżanki i Kolegów niewątpliwie mogą funkcjonować w odpowiednim kontekście i świadczą o wielości i różnorodności typów tekstów, które tłumaczymy.

Oto „inkryminowany” fragment:

Gmina gmina miejska, gmina wiejska. Wyraz gmina w nazwach własnych polskich jednostek terytorialnych nie może być dowolnie tłumaczony jako np. district (bo dlaczego nie area lub region czy neighbo(u)rhood?), musi się pojawić w nazwie własnej, ewentualnie obok „wspierającego” rzeczownika pospolitego district. Przykład: Gmina Miejska KrakówThe Municipal Gmina District of Kraków. Analogicznie: Powiat KrakówThe Powiat District of Kraków; oraz Starostwo KrakówThe Starosty /Starosty District of Kraków (w tym wypadku istnieje wyraz zanglizowany); województwo tłumaczymy jako V/voivodeship (tu też mamy termin, który znajdziemy w dużych słownikach). Oczywiście w tłumaczeniu przysięgłym dokumentów muszą zostać nazwy własne w formie oryginalnej (czyli nie tłumaczymy ich; możemy ewentualnie podać określenie opisowe w klamrach kwadratowych). Natomiast jeśli wyraz gmina występuje jako rzeczownik pospolity odnoszący się do samorządu, możemy go oddać jako local authority, local government, local community. Władze terytorialne (wojewódzkie, regionu) – territorial (voivodeship/ regional) government. Gmina żydowska po angielsku, to (a/the local)  Jewish community.

Kontrowersyjnym rozwiązaniem okazała się propozycja łączenia polskiej jednostki leksykalnej gmina (a właściwie – zapożyczonej z niemieckiego Gemeinde) z angielskimi (district, council, authority itd.). Chodziło mi  przede wszystkim o możliwość właściwej identyfikacji typu urzędu (gminy a nie np. powiatu) przez odbiorcę, czyli o niepomijanie wyrazu gmina. Niektórych Czytelników raziło „mieszanie” wyrazów zapożyczonych z języka polskiego z wyrazami „angielskimi” (które wyrazy z powyższych są „angielskie”? bo mnie się wydaje, że wszystkie trzy: district, council, authority – pochodzą z łaciny, znalazły się w języku „angielskim” albo na skutek bezpośredniego zapożyczenia z łaciny, albo przez średniowieczny francuski). Pragnę przypomnieć, że język angielski, będąc obecnie środkiem tzw. komunikacji globalnej, nie tylko wywiera ogromny wpływ na inne języki (m.in. na polski), ale także sam przyjmuje i codziennie wzbogaca się o ogromną rzekę nowych słów, zapożyczonych z różnych innych języków. Bez spełnienia tego warunku nie mógłby nawet pretendować do roli dzisiejszej lingua franca. Może też absorbować wyrazy zapożyczone z polszczyzny, dla określenia polskich realiów. Czy tak będzie robił – skutecznie i zrozumiale – zależy w znacznym stopniu od tłumaczy. Od ponad 20 lat mamy okazję (niekiedy nawet nieuniknioną konieczność) do wyrażania treści specyficznych dla naszej polskiej rzeczywistości w języku angielskim i czasami, aby to zadanie dobrze wykonać warto się odważyć na hybrydy, „dziwolągi”, które niektórych z Państwa zaskoczyły a być może nawet zraziły.

Przeglądając swoją działalność translatorską z ostatnich lat pod kątem hasła gmina, stwierdziłam, że różnie ten wyraz tłumaczyłam, w zależności od kontekstu i potrzeb odbiorcy.

Zacznijmy od  sytuacji, kiedy problem niejako sam się rozwiązuje, ponieważ wyraz gmina występuje jako rzeczownik pospolity. Oto fragment tekstu i tłumaczenia z poprzedniego wpisu:

Corocznie z budżetu państwa i gminy miejskiej przeznaczane są znaczące środki na prace konserwatorskie krakowskich zabytków.
Every year considerable funds from central and local government are spent on the conservation of Kraków’s historic sites. 

Natomiast w jednej z wcześniejszych porad trafił się taki wpis i wówczas jakoś nie spowodował pospolitego ruszenia. Jednak mamy tu do czynienia z innym  kontekstem: w przeciwieństwie do eseju p. Dziedzica o Krakowie, fragment ten pochodzi z samorządowego sprawozdania:  

W uchwale rady gminy o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi stwierdza się, że w budżecie są zarezerwowane środki na współpracę.

The resolution passed/adopted by the local gmina council on co-operation with NGOs [= non-government organisations] says/states/confirms/declares that funds have been reserved/ put aside for such activities. 

                                                                                                                


Wykonuję też tłumaczenia, które występują dwujęzycznie z tekstem oryginalnym, albo w równoległych szpaltach, albo na kolejnych stronach tego samego dokumentu. Do tej kategorii należą m.in. tłumaczenia suplementów do dyplomów absolwentów UJ, którzy często podają informacje o tzw. „osiągnieciach indywidualnych” – np. o stypendiach, z których korzystali i od kogo je otrzymali. Ewentualnymi odbiorcami takich informacji, oprócz samego zainteresowanego, mogą być potencjalni pracodawcy zagraniczni:


Stypendium Wójta Gminy Zabierzów od 1.10.2009 r. do 30. 09.2010 r.

Scholarship awarded by the administrative officer of the Gmina District of Zabierzów, 1 October 2009 – 30 September 2010Nieraz są sytuacje, kiedy określenie konkretnej gminy występuje jako informacja istotna ale jednak drugorzędna. Takim przypadkiem jest szczegół z biografii św. siostry Faustyny, podany w jednym z przypisów oraz w kalendarium jej życia w Dzienniczku. Wiadomość dotyczy okresu przed wstąpieniem do zakonu i można powiedzieć, że jest incydentalna w stosunku do głównej treści Dzienniczka – mistycznych doświadczeń s. Faustyny. Niemniej jednak nie jest obojętna, gdyż umiejscawia wydarzenia w konkretnej historycznej rzeczywistości:

Przypis:

Aldona Lipszycowa mieszkała wówczas w Ostrówku, gmina Kłembów; pow. Radzymin (więcej: patrz przypisy końcowe).

Aldona Lipszycowa, who lived at the time at Ostrówek, in the Gmina District of Kłembów, Powiat District of Radzymin (for more see the notes at the back of this book).

Z Kalendarium:

VII 1924 – Wyjazd Heleny Kowalskiej do Warszawy w celu wstąpienia do klasztoru. Praca u Aldony Lipszycowej w Ostrówku, gmina Kłęmbów.
July 1924 – [Helena Kowalska] Leaves for Warsaw to enter a convent.
Works for Aldona Lipszycowa at Ostrówek in the Gmina District of Klembów.


Od lat tłumaczę różne teksty dla archeologów, gdzie określenia jednostek samorządowych występują bardzo często w kontekście geograficznym, odnoszącym się m.in. do lokalizacji obiektów i stanowisk archeologicznych, zwłaszcza w podpisach do map, rysunków i zdjęć. Nieraz są to konteksty międzynarodowe, bo archeolodzy prowadzą swe badania w współpracy z kolegami zagranicą (np. z Czechami). Z taką sytuacją mamy do czynienia w następnym przykładzie:

 Podpisy do rycin

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych z Górnego Śląska z uwzględnionymi w tekście pewnymi i domniemanymi zabytkami o południowych nawiązaniach kulturowych. a – schematyczny zasięg Górnego Śląsku w szerokim, ahistorycznym ujęciu. 1. Bielsko-Biała, gm. loco, stan. 25; 2. Chorula, gm. loco, stan. 8; 3. Chrzelice, gm. Biała, stan. 1; 4. Cisek, gm. loco, stan. 4[+29?]; 5. Dobrzeń Mały, gm. Dobrzeń Wielki, stan. 8; 6. Gliwice-Czechowice, gm. Gliwice, stan. 8; 7. Głogówek, gm. loco, stan. 1; 8. Izbicko, gm. loco, stan. 2; 9. Kamieniec, gm. Zbrosławice, stan. 2; 10. Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice, stan. II; 11. Lubomia, gm. loco, stan. 1; 12. Piechocice, gm. Korfantów, stan. 2; 13. Pietrowice Wielkie, gm. loco, stan. 8; 14. Syrynia, gm. Lubomia, stan. 1; 15. Ściborzyce Wielkie, gm. Kietrz; 16. Źlinice, gm. Prószków, stan. 1; 17. Hradec n. Moravicí, okr. Opava; 18. Hrozová, okr. Bruntál; 19. Chotěbuz-Podobora, okr. Karviná; 20. Opava-Kylešovice, okr. Opava; 21. Opava-Malé Hoštice, okr. Opava; 22. Slezské Rudoltice/Víno, okr. Bruntál; 23. Stěbořice stan. Háj, okr. Opava

Fig. 1. Distribution of archaeological sites in Upper Silesia with discoveries of artefacts showing certain or presumable southern cultural influences (as discussed in the article). a – schematic extent of Upper Silesia (non-historical perspective)  1. Bielsko-Biała, Site  25; 2. Chorula, Site 8; 3. Chrzelice, Gmina District of Biała, Site 1; 4. Cisek, Site 4[+29?]; 5. Dobrzeń Mały, Gmina District of Dobrzeń Wielki, Site 8; 6. Gliwice-Czechowice, Gmina District of Gliwice, Site 8; 7. Głogówek, Site 1; 8. Izbicko, Site 2; 9. Kamieniec, Gmina District of Zbrosławice, Site 2; 10. Kończyce Małe, Gmina District of Zebrzydowice, Site II; 11. Lubomia, Site 1; 12. Piechocice, Gmina District of Korfantów, Site 2; 13. Pietrowice Wielkie, Site 8; 14. Syrynia, Gmina District of Lubomia, Site 1; 15. Ściborzyce Wielkie, Gmina District of Kietrz; 16. Źlinice, Gmina District of Prószków, Site 1; 17. Hradec n. Moravicí, Okres District of Opava; 18. Hrozová, Okres District of Bruntál; 19. Chotěbuz-Podobora, Okres District of Karviná; 20. Opava-Kylešovice, Okres District of Opava; 21. Opava-Malé Hoštice, okr. Opava; 22. Slezské Rudoltice/Víno, Okres District of Bruntál; 23.  Stěbořice,  Site Háj, Okres District of Opava.

[ z artykułu naukowego E.M. Foltyn, Południowe elementy kulturowe we wczesnośredniowiecznych materiałach archeologicznych z Górnego Śląska (VII-X wiek). Z historii badań (I)  Southern Cultural Elements in the Early Medieval Archaeological Materials from Upper Silesia (7th-10th c.). Some Research History (I)]

W innych tekstach archeologicznych określenie gmina występuje w odniesieniu do samorządów sponsorujących różne imprezy lokalne:

Samorząd gminny, główny organizator „Dymarek” od roku 1998, identyfikuje się z marką imprezy i jej tradycjami, m.in. poprzez budowę ze środków własnych i pozyskanych z Unii Europejskiej infrastruktury służącej prezentacjom. Powstała ona w większości w oparciu o koncepcję przygotowaną przez członków ŚSDP i została nazwana „Centrum Archeologiczno-Kulturowym” w Nowej Słupi.
Gmina Nowa Słupia i Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach przygotowała w ramach XLV „Dymarek Świętokrzyskich” dwa koncerty zespołów rockowych – „Wilki” i „Lady Pank”, które odbyły się poza terenem Centrum na scenie na zboczu Łysej Góry i adresowane były głównie do lokalnego odbiorcy.

The local gmina authority, which has been the chief organiser of the Dymarki event since 1998, has expressed its support by financing the building of facilities for Dymarki from its own resources and EU funds.

The local gmina authority of Nowa Słupia and the Rudki branch of the local cultural centre organised two rock music concerts performed by the Polish groups Lady Pank and Wilki, which were held for local fans during the Dymarki festival on the slopes of Łysa Góra Mountain (not on the premises of the Archaeological and Cultural Centre).

[A. Przychodni, Świętokrzyskie Centrum Archeologii Doświadczalnej w Nowej Słupi  jako miejsce realizacji projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” szansą na rozwój archeoturystyki na Kielecczyźnie. Streszczenie
The Nowa Słupia Centre for Experimental Archaeology and Its Project on Man and Iron in the First Centuries AD: An Opportunity for the Development of Archaeo-Tourism in the Kielce Region. Summary]


Wreszcie wyraz gmina występuje także w znaczeniu: gmina żydowska  oraz gmina chrześcijańska:

Dzieje Kartaginy – fenickiego miasta w kontekście ich wpływu na opis chrześcijańskiej gminy zawarty w pismach Tertuliana

The History of the Phoenician City of Carthage in the Context
of Its Influence on Tertullian’s Description of the Local Christian Community [tytuł pracy naukowej M. Bieniek]

U progu ery autonomicznej do pierwszych instytucji, w których podjęto problem statusu prawnego Żydów należał Galicyjski Sejm Krajowy. W trakcie pierwszej kadencji Sejmu Krajowego ludność żydowską reprezentowało czterech posłów: Szymon Samelsohn z Krakowa, Marek Dubs ze Lwowa, Majer Kallier z Brodów oraz Łazarz Dubs z Kołomyi. Zgłosili oni wniosek o równouprawnienie Żydów, aczkolwiek nie spotkali się ze zrozumieniem ze strony posłów polskich. Po raz kolejny temat ten został wywołany przy okazji debaty nad statutami miast. Inspirację w tym względzie stanowiła wydana w Austrii 5 marca 1862 roku ustawa ogólnopaństwowa zakładająca przygotowanie statutów, przede wszystkim dla miast stołecznych. Co ważne, ustawa nie przewidywała żadnych ograniczeń wyznaniowych. Postulat ograniczenia czynnego i biernego prawa wyborczego dla Żydów wyszedł z polskich kół politycznych. Spośród rozmaitych uzasadnień dla rugowania Żydów z samorządów miejskich, do częściej przywoływanych należało to, że posiadali oni własne kahały (gminy), w których mogli załatwiać wszelkie swoje sprawy. [Ł.T. Sroka, Relacje polsko - żydowskie w Radzie Miasta Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej  1870-1914]

One of the first institutions to address the question of the legal status of the Jews at the beginning of the period of Galician Autonomy was the provincial parliament (der Galizische Landtag ). During its first term Jews were represented by four deputies, Szymon Samelsohn of Kraków, Marek Dubs of Lwów, Majer Kallier of Brody (now Brodi, Ukraine), and Łazarz Dubs of Kołomyja (now Kolomiya, Ukraine), who lodged a motion calling for Jewish emancipation. But the response from the Polish deputies was not supportive .  The matter was raised again during the debate on municipal statutes, which was prompted by the issue of the Act of 5th March 1862 for the compilation of municipal statutes in the whole of the Habsburg empire, especial in the provincial capitals. The act did not legislate any restrictions concerning religion. The postulate to limit the rights of Jewish voters and candidates standing for election was put forward by Polish politicians. The Ukrainian deputies held the same position. One of the reasons given for keeping Jews out of municipal councils was that they had their own community councils, the qahals, to deal with their affairs, hence representation on municipal councils would have meant dealing with the same problems for a second time for them, or with problems which they could handle in their own communities. [Polish-Jewish Relations in the Municipal Council  of the City of Lwów during the Galician Autonomy Period,  1870-1914]


Na koniec zagadka-zabawa.  Obrazki zamieszczone poniżej dostaje tłumacz z poleceniem, że ma przełożyć hasło na język angielski w celach promocyjnych… 


No comments: