Tuesday, 30 July 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 39Articles, countables, uncountables, and unaccountables 1

Przejdźmy do tematyki nie do uniknięcia w blogu o polskich tłumaczeniach (a raczej Polakach tłumaczących) na angielski. To problematyka articles – dla Polaka prawdziwa czarna magia. Większość z nas (w tym tłumacze) dobiera articles tak jak typuje numerki w totolotku… Oto anegdota rodzinna. Dotyczy mojego Ś.P. Męża. Kiedy po raz pierwszy stanął na ziemi brytyjskiej, przed celnikami, usłyszał pytanie:

“Any weapons?”

“Only in *THE pocket…”

padła odpowiedź znanego humorysty, który zaraz potem stwierdził i zdziwił się, że Anglicy są pozbawieni poczucia humoru, ponieważ zamiast się roześmiać wzięli sprawę na poważnie, a jego na bok do kabinki i wykonali gruntowną rewizję łącznie z obmacywaniem. Dopiero po latach się dowiedział, że sam był sobie winien, ponieważ popełnił article mistake
                                                             “Only in my pocket…”

                                                          “Only in THE pocket…”

Kwestia articles dla polskiego użytkownika usiłującego tłumaczyć teksty pisane – to temat-rzeka i dlatego dogodniej będzie się z nią zmierzyć wiaderko po wiaderku, czyli w oparciu o przykłady. Zaczniemy od przykładu z poprzedniego wpisu (tekst o filmach dokumentalnych). Najpierw, aby odtworzyć kontekst, zacytuję nieco szerszy fragment polskiego oryginału, potem podam 4 poprawione wersje tłumaczonego zdania:  

Dokument zaczyna się wraz z próbą syntezy nie uzależnionej od bezpośredniej relacji. Można więc pozwolić sobie na większą „filmowość” budowaną różnymi środkami. Granica bywa jednak płynna, jak o tym świadczy słynny przykład złamanego młotka, o którym opowiadał Krzysztof Kieślowski. Robił film o szpitalu i wiedział, że złamanie narzędzia zdarza się czasem w praktyce chirurgów kolana, nie chciał jednak takiej sceny inscenizować. Jednak przypadek sprawił, że kamera to właśnie zarejestrowała. A więc dokumentalista uczestnikiem filmowego wydarzenia? Bywa i tak.

A teraz pytanie. Które z czterech rozwiązań podanych poniżej jest prawidłowe, jeśli chodzi o użycie article przy wyrazie documentary? Zwróćmy uwagę, że w dwóch zdaniach mamy indefinite article, zaś w dwóch nie występuje article.


Documentary begins with an attempt to arrive at a synthesis which does not depend on the direct account of something. It allows for greater cinematic quality, which is created through different means.

A documentary begins with an attempt to create a synthesis independent of live report. Therefore you can make it  more “cinematic” by using a number of devices.

Documentary begins with an attempt at a synthesis independent of live coverage. Therefore, there is more room for cinematic qualities created by various means.

A documentary begins with an attempt to make a synthesis independent of direct coverage. So it is possible to create something that is more filmic by using different means.


Odpowiedź brzmi: wszystkie cztery wersje są poprawne, tylko nie znaczą tego samego. W pierwszym i trzecim zdaniu nie mamy w ogóle article i rzeczownik documentary odnosi się do dokumentu jako gatunku filmowego (generic noun). W drugim i czwartym przypadku mamy indefinite article, co oznacza, że użyty w nich rzeczownik documentary odnosi się do konkretnego przykładu – w naszym kontekście będzie się on kojarzył z konkretnym filmem Krzysztofa Kieślowskiego, w którym przez przypadek złamał się młotek chirurgiczny.  Ale – powie ktoś – autor posłużył się przykładem konkretnego filmu właśnie po to, aby w jego wypowiedzi znalazła się uwaga odnośnie do dokumentu jako gatunku. No, właśnie…Na szczęście treść tego tekstu i jego szerszy kontekst pozwalają na oba rozwiązania, w których inaczej rozłożono akcenty. Nie zawsze tak bywa: nieraz polski tekst nie daje wyraźnej wskazówki, czy powinniśmy tłumacząc na angielski wybrać definite, czy też indefinite article, a może w ogóle pominąć article? Ale wówczas może się okazać, że otrzymamy trzy zdania o różnym znaczeniu – tam, gdzie pierwotne sformułowanie w  języku polskim nie podejmowało w ogóle kwestii tych „subtelnych” rozróżnień, my zaś tłumacząc musimy się zdecydować na którąś z tych wersji, odrzucając pozostałe dwa znaczenia. Chyba,  że się uda nam w inny sposób zachować wbudowaną w oryginał wieloznaczność.

A przy okazji warto jeszcze spytać, czy nie można było sensownie napisać:  “The documentary begins with…” ?  I znów odpowiedź brzmi: tak!  W tym przypadku rozwiązanie z definite article może się odnosić także do dokumentu jako gatunku (generic noun), trochę na zasadzie platońskiego ideału –doskonałego prototypu niebiańskiego, którego ziemskie realizacje zazwyczaj odbiegają od tej doskonałości.
Z podobnym zjawiskiem  mamy do czynienia z rzeczownikami-nazwami części ciała. Jeśli chodzi nam o konkretną realizację, czyli głowę, rękę, nogę konkretnej osoby – piszemy: his / her head,  his / her hand,  his / her foot. Wyrażenia typu: the/a head, the/a hand, the/a foot kładą nacisk na aspekt anatomiczny, na anonimowość, sugerując, że jesteśmy w tłumie, w sali anatomicznej lub  u rzeźnika….


                                                                A hat on his head                                                             A hat on the head

Saturday, 27 July 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 38Kłopotliwe czasowniki – część III
The translation of troublesome verbs
Czasowniki, które dają w kość (polskim tłumaczom)

To aim

To aim – zamierzać, starać się, usiłować – może wystąpić w kilku strukturach składniowych. Najpopularniejszą jest to aim + infinitive:

He aimed to pass the examination.
They aim to sail round the world.

Zdania tego typu z czasownikiem aim można zazwyczaj przekształcić w formę rzeczownikową:

His aim is to pass the examination.
Their aim is to sail round the world.

Są także inne możliwości użycia aim (zarówno w formie czasownikowej, jak i rzeczownikowej):

Aim for
Aim for perfection / Aim for full marks / Aim for glory  (por. Reach for the stars)Wreszcie jest też możliwość użycia aim z przyimkiem at. Tego typu formy kojarzą się przede wszystkim z łucznictwem i strzelaniem do celu. Wszelkie inne zastosowania aim at działają na zasadzie przenośni:

He aimed at the target. 
He aimed at the bull’s eye.

W takich formach po aim at zazwyczaj pojawia się rzeczownik, nie zaś wyrażenie z present participle. Jeśli mamy złożone wyrażenie tego typu, lepiej (zgrabniej) je przetłumaczymy korzystając z formy aim to + infinitive:

He aimed at the target. 
           *He aimed at hitting the target.
>> He aimed to hit the target.

He aimed at full marks.
(*) He aimed at scoring full marks.
>> He aimed to score full marks.

Oczywiście możemy też napisać:


His aim was to hit the target.
His aim was to score full marks.

Oto więc kilka przykładów, w których przemeblujemy (poprawimy stylistycznie) zdania z aim:

*Unlike the first Congress, which was aimed mainly at getting to know the foreign scholars of Polish history and checking how our history is being taught and studied worldwide, the second Congress focused on analysing particular problems . . ..

Polski tekst brzmiał:

W odróżnieniu od pierwszego Kongresu, który służyć miał przede wszystkim  poznaniu zagranicznych badaczy historii Polski i zorientowaniu się, w jakim zakresie historia ta jest badana i nauczana w świecie,  drugi Kongres skoncentrował się na rozważaniu konkretnych problemów naukowych […].

Na kongresie historyków nie strzelano z łuku, więc poprawiamy:

Unlike the first Congress, the chief aim/main objective of which was to meet foreign scholars of Polish history and find out how our history is being taught and studied worldwide, the second Congress focused on analysing particular problems . . ..


+++

*The court paid attention to the fact that Janowski didn`t aim at insulting the officers, and that the officers indeed acted illegally.

Polski tekst brzmiał:

[…] sąd wziął pod uwagę, że celem Janowskiego nie było obrażanie funkcjonariuszy i że strażnicy rzeczywiście działali bezprawnie.

Co prawda obraził (choć nie było to jego zamierzeniem), ale nie miał przy sobie broni palnej. Poprawiamy:

The court considered the fact that it was not Janowski’s aim to insult the officers, and that the officers indeed acted unlawfully.

The court considered the fact that Janowski did not intend to insult the officers, and that the officers indeed acted unlawfully.

+++

*So far, penal law encompassed particular crimes, such as violence, which covers all the pressing instances of child abuse. The bill aims at expanding this prohibition.

Polski tekst brzmiał:

Dotąd w prawie karnym wymienione są konkretne przestępstwa, jak pobicie, które są wystarczające, by można było ścigać wszystkie groźne przykłady znęcania się nad dziećmi. W projekcie chodzi o poszerzenie zakazu.

Poprawiamy:

The existing criminal law enumerates specific offences, such as assault, which are sufficient for charges to be brought in all the serious cases of child abuse. The aim of the bill is to extend the prohibition.

The existing criminal law lists specific offences such as assault, which are sufficient for charges to be brought in all the serious cases of child abuse. The bill aims to extend the prohibition.


To attempt

To attempt występuje w kilku konstrukcjach:

To attempt something:
He attempted the examination but failed.

To attempt + infinitive:
He attempted to pass the exam but failed.

Mamy także możliwość korzystania z attempt at, gdzie attempt występuje jako rzeczownik:

            A thief made an attempt at her handbag.
A thief attempted to snatch her handbag.

Ale poniższe przekształcenie z present participle brzmi nienaturalnie:

*A thief attempted at snatching her handbag.

 Nasi jednak często ulegają tej pokusie:

* Attempts at defining culture  . . .  The list encompassed a wide range of entries: from short and simple ones to very complex and attempting at covering numerous aspects. . . There were numerous attempts at linking culture with its etymological derivatives from other languages.  

Tekst ten nie pochodzi z tłumaczenia; autora nie krępowały  okoliczności przekładu i jego ograniczenia semantyczne, jednak mimo to dał wyraz pewnemu dobrze zakorzenionemu lecz błędnemu nawykowi. A mógł przecież napisać:

*Attempts to define culture  . . .  The list encompassed a wide range of entries: from short and simple ones to very complex descriptions which attempted to cover numerous aspects.  . . . There were numerous attempts to  link culture with its etymological derivatives from other languages.  


A teraz dwa przykłady z tekstów tłumaczonych.

Pierwszy polski tekst:

Dokument zaczyna się wraz z próbą syntezy nie uzależnionej od bezpośredniej relacji. Można więc pozwolić sobie na większą „filmowość” budowaną różnymi środkami.

A oto cztery próby przekładu: 

* Documentary begins with an attempt at a synthesis which does not depend on the direct account of something. It allows for greater cinematic quality, which is created through different means.

* A documentary begins with an attempt at creating a synthesis independent of live report. Therefore one can be more “cinematic” using a number of devices.

* Documentary begins with an attempt at a synthesis independent of live coverage. Therefore, there is more room for greater „cinematicness” created by various means.

* A documentary begins with an attempt of synthesis not depending on the direct coverage. So it is possible to create something more of a film using different means.

Nie wszystkie wersje wymagają korekty w równym stopniu, ale spróbujmy je poprawić:

Documentary begins with an attempt to arrive at a synthesis which does not depend on the direct account of something. It allows for greater cinematic quality, which is created through different means.

A documentary begins with an attempt to create a synthesis independent of live report. Therefore you can make it  more “cinematic” by using a number of devices.

Documentary begins with an attempt at a synthesis independent of live coverage. Therefore, there is more room for cinematic qualities created by various means.

A documentary begins with an attempt to make a synthesis independent of direct coverage. So it is possible to create something that is more filmic by using different means.

+++
Wreszcie ostatni przykład na dzisiaj:

* Therefore, thanking the Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin for the awarded honorary doctorate, I entirely leave the issues of the time which were important to me in order to make an attempt at drawing at least a rough outline of my work and my literary path.

Polski tekst brzmiał:

Więc dziękując Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za przyznany mi doktorat honorowy, całkowicie już odwracam się od ówczesnej, ważnej dla mnie problematyki, aby podjąć próbę pobieżnego choćby naszkicowania obrazu mojej twórczości i mojej drogi pisarskiej.

Poprawiamy:

So, in thanking the Maria Skłodowska-Curie University of Lublin for the honorary doctorate conferred on me today, I now turn away from the issues which were once so important for me, to try to present an outline picture of my development and work as a writer.


Warto pamiętać, że obok kłopotliwego dla Polaków czasownika to attempt, mamy do dyspozycji także inne możliwości leksykalne: to try to + infinitive (jak w powyższym przykładzie), a także: to set about doing something, to make an effort to + infinitive oraz to endeavour (Br.) / to endeavor (Am.) + infinitive  i nawet to venture + infinitive / to venture on  something oraz to embark on something.  Zaletą czasownika to try oraz zwłaszcza dwóch ostatnich możliwości jest fakt, że ryzyko porażki przy zastosowaniu po nich present participle spada do minimum:

I shall now venture on taking my leave and embark on wishing you a good day. 


Wednesday, 24 July 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 37Kłopotliwe czasowniki – przechodnie, nieprzechodnie i dwuprzechodnie – część II
The translation of transitive, intransitive, and double-object verbs

Ciąg dalszy spaceru po czasownikach-pułapkach:

To allow

Kolejnym czasownikiem przyjmującym dwa uzupełnienia jest to allow (pozwalać, zezwalać, dopuszczać), występujący w takich strukturach:

- To allow someone something.
- To allow someone  to do something.
- To allow something to someone.
- To allow someone.
- To allow something.

Z wyjątkiem form w stronie biernej (np. Smoking is allowed/not allowed here), czasownik to allow nigdy nie występuje bez co najmniej jednego uzupełnienia. Istnieje też kilka  wyrażeń typu phrasal verbs, w których się pojawia to allow:

To allow of -  dopuszczać, pozwalać na coś, tolerować:
This poem allows of several different interpretations – (dosł.) Wiersz ten dopuszcza kilka różnych interpretacji – Wiersz ten można interpretować na kilka różnych sposobów.

To allow for – liczyć się z czymś, zarezerwować, odłożyć/zostawić na zapas:
               She’s a provident dressmaker; she always allows three inches for the hems.
Jest przezorną krawcową – zawsze zostawia trzy cale na brzegi.
Tymczasem polskim tłumaczom  to allow sprawia sporo kłopotów, np.:

* Frequently, the houses are sold with tenants because the new law enables debt collectors to get rid of them easily. From last year’s autumn the simplified procedure allows to evict a debtor to a temporal accommodation or to a night refuge (the debtors are not entitled to social lodgings).

* They are often sold together with lodgers and the new law makes their eviction easy. Since last autumn, the simplified procedures has allowed for evicting a debtor to a temporary flat or even to a dosshouse, without the right for accommodation in public housing.

* Houses are often being sold even when they are occupied, and the new law allows to get rid of the residents easily.  Due to the simplified proceedings, since last autumn it has been possible to evict debtors, who do not have the right to apply for council housing, and to offer them temporary quarters or even night shelters instead.

* They are very often sold together with current residents and the new law allows for their quick eviction. The simplified eviction procedures allowsince autumn last yearto evict) the debtor (with no right to social flat) to a temporary residence and even a dosshouse.

Polski tekst brzmiał:

Często sprzedawane są one wraz z lokatorami, a nowe prawo pozwala się ich łatwo pozbyć. Uproszczone procedury pozwalają od jesieni ubiegłego roku wyeksmitować dłużnika (bez prawa do lokalu socjalnego) do pomieszczenia tymczasowego, a nawet do noclegowni.

Poprawiamy:

Frequently, the houses are sold with tenants because the new law enables debt collectors to get rid of them easily. Since last  autumn the simplified procedure allows courts to evict a debtor to temporary accommodation or to a night shelter (debtors are not entitled to social lodgings).

They are often sold together with lodgers and the new law makes their eviction easy. Since last autumn, the simplified procedures have allowed the eviction of  a debtor to a temporary flat or even to a dosshouse, since he  does not have the right to accommodation in public housing.

Houses are often being sold even when they are occupied, and the new law allows  landlords to get rid of the residents easily.  Due to the simplified proceedings, since last autumn it has been possible to evict debtors who do not have the right to apply for council housing, and to offer them temporary quarters or even night shelters instead.

They are very often sold together with current residents and the new law allows for their quick eviction. Since autumn last year the simplified eviction procedures have allowed landlords/courts to evict a debtor (without the  right to social housing) to a temporary residence and even a dosshouse.

Jak widzimy, są alternatywne sposoby tłumaczenia polskich zwrotów: pozwalać, pozwolić bez trudu/problemu …,  ułatwiać, umożliwiać (zielone podświetlenia).

Kolejny przykład:

* Therefore the Convention was not violated, because it allows for states to restrict most of the rights guaranteed in it, if these limitations serve to protect i.e. public order, morality or the good name and rights of other people.

Polski tekst brzmiał:

(…) a więc nie naruszyło Konwencji. Pozwala ona bowiem państwom ograniczyć  większość gwarantowanych w niej praw, jeśli ograniczenia te służą ochronie m.in. bezpieczeństwa i porządku publicznego, moralności czy dobrego imienia i praw innych osób.

Poprawiamy:

Therefore the Convention was not violated, because it allows states to restrict most of the rights guaranteed in it, if these limitations are to protect values like public order, morality or the good name/reputation and rights of other people.


Następny przykład:

* The appropriate resolution on the subject allowing to perform  the ceremony was taken by  UJ Senate on June 27th, 2012 . . ..

Polski tekst brzmiał:

Odpowiednią uchwałę w tej sprawie, która pozwoliła na przeprowadzenie uroczystości,  podjął Senat UJ 27 czerwca 2012 (…) .

Poprawiamy:
On June 27th ,  2012 the Senate of the Jagiellonian University adopted/ passed a  resolution allowing the ceremony to be performed// giving the go-ahead for the ceremony// authorising the applicants to hold the ceremony//granting its consent to the ceremony. ///
On June 27th ,  2012 the Senate of the Jagiellonian University adopted/ passed a  resolution which allowed the ceremony to be held //  which gave the go-ahead for the ceremony // which authorised the applicants to hold the ceremony . . ..

Następny przykład:

* Just before that Santo Domingo was considered to be the richest part of America, yet the hoarding of wealth by a few foreigners, especially French did not allow transferring it on the work of non-white workers at latifundia and plantations.

* At those days, just before the rebellion, Santo Domingo was the wealthiest part of America, however, hoarding goods by few foreign, mainly French owners, did not allow for this wealth to be transferred to the labourers, in estates and plantations.

* At those days, just before the heat of rebellion, Santo Domingo was the wealthiest part of America, however, hoarding of the goods by few foreign, usually French, owners didn`t allow for this wealth to transfer onto the labourers in latifundia and plantations.

Polski tekst brzmiał:

Wówczas Santo Domingo, jeszcze przed rewolucyjnym wrzeniem, było najzasobniejszą częścią Ameryki, lecz tezauryzacja bogactwa w nielicznych obcych, głównie francuskich, rękach nie pozwoliła na przełożenie tego stanu na kolorowych wyrobników w latyfundiach i na plantacjach.

Poprawiamy:

Just before the  revolutionary ferment started Santo Domingo had been considered  the richest part of America; yet the hoarding of its wealth by a few foreigners, especially Frenchmen,  did not allow for a share in it to  devolve upon/on the non-white labourers working on the estates and plantations.

In those days, just before the rebellion, Santo Domingo was regarded as the wealthiest part of America; however, the fact that a few foreign, mainly French, owners were hoarding its wealth prevented/stopped  the labourers working on the estates and plantations from getting/ enjoying a share in it/having their fair share.

In those days, just before the heat of rebellion, Santo Domingo was the wealthiest part of America; however, the profit was/revenues were hoarded by a few foreign, usually French, owners, who didn`t allow any of this wealth to pass down to the labourers working on the estates and plantations.

W powyższym przykładzie znów mamy dowód, że  tłumaczenie dosłowne lub prawie dosłowne niekoniecznie musi być najlepszym rozwiązaniem. Pierwsza wersja – składniowo i semantycznie najbliższa polskiemu oryginałowi – jest zdecydowanie pośledniejsza w stosunku do pozostałych wersji.     

Kolejny przykład:

* In the majority of hospitals, women are still forced to give birth to a baby in an unnatural position, and the inpatient medical staff does not allow being in labour in harmony with the laws of nature . . ..

Polski tekst:

Kobiety nadal w większości szpitali są zmuszane do rodzenia w nienaturalnej pozycji, zniecierpliwiony personel nie pozwala na rodzenie zgodnie z prawami natury,

Poprawiamy:

In most hospitals women are still being forced to assume an unnatural position for labour, impatient staff do not allow them to have the baby in the natural way/ in accordance with the laws of nature . . .

I następny przykład:

* The installation of modern heating and climatic surveillance will allow to keep optimal climatic circumstances in the historic hall.

Polski tekst:

Zainstalowano bowiem nowoczesne ogrzewanie i monitoring klimatyczny, który pozwoli utrzymać w zabytkowej sali optymalne warunki.

Poprawiamy:

A modern/state-of-the-art heating and climatic monitoring system has been installed, which will allow the historic hall to be kept in the best possible conditions.

A modern/state-of-the-art heating and climatic monitoring system has been installed, which will secure the best possible conditions for/in the historic hall.

A modern/state-of-the-art heating and climatic monitoring system has been installed, which will ensure the best possible conditions in/for  the historic hall.

A modern/state-of-the-art heating and climatic monitoring system has been installed, which will give the historic hall  the best possible conditions.

A modern/state-of-the-art heating and climatic monitoring system has been installed, which will keep the historic hall  in the best possible condition.

Kolejny przykład:

*“We had some meeting with the curators’ representatives when the core curriculum was being changed and they said at that time that we were not allowed teach children reading skills” she states. “You were not allowed?” we inquired. “We shouldn’t have” she corrects herself.

Polski tekst:
– Przy okazji reformy programowej mieliśmy spotkania z przedstawicielami kuratoriów, którzy mówili o tym, że teraz nie wolno nam uczyć dzieci czytać – przekonuje. – Nie wolno? – dopytujemy. – Nie powinno się – poprawia się.

Poprawiamy:

“We had some meetings with representatives of the board of education when the core curriculum was being changed and at the time they said that we were not allowed to teach children reading skills,” she states.
“You were not allowed?” we inquired.
“We shouldn’t be,” she corrects herself.


I ostatni przykład na dzisiaj:

*In his speech, Minister Beck reminded the audience that Germany broke off their non-aggression pact with Poland. He emphasised that Poles will defend their rights in Gdansk, and Poland will not allow to be pushed away from the Baltic Sea . . ..

Polski tekst:

W swym przemówieniu minister Beck przypomniał, że Niemcy zerwały pakt o nieagresji z Polską. Podkreślił, że Polacy będą bronili swych praw w Gdańsku, a Polska nie da się odepchnąć od Bałtyku (…) .

Poprawiamy:

*In his speech Minister Beck reminded the audience that Germany had violated/infringed / was in breach of the non-aggression pact with Poland. He emphasised that Poles would defend their rights in Gdańsk, and that Poland would not allow herself/itself to be pushed away/back  from the Baltic Sea . . ..